Khấu hao (Amortization) là gì? Phân biệt Amortization và Depreciation (2024)

Đối với doanh nghiệp hiện nay, Việc kiểm soát đầy đủ và kỹ lưỡng các khoản chi phí được xem là yêu cầu bắt buộc nhằm tính toán mức độ hiệu quả của hoạt động sản xuất kinh doanh. Và để đo lường mức độ hao mòn cũng như giá trị sử dụng của một tài sản, người ta thường sử dụng thuật ngữ khấu hao (Amortization). Đối với doanh nghiệp, khấu hao ảnh hưởng khá lớn, nhất là trong quá trình chuyển nhượng. Bên cạnh đó Đây là thuật ngữ được dùng thường xuyên trong lĩnh vực kế toán, tài chính, ngân hàng.

Vậy khấu hao (amortization) là gì? Làm thế nào để phân biệt amortization và depreciation? Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Mục Lục

 • 1 Khấu hao (Amortization) là gì?
 • 2 Phân biệt Amortization và Depreciation
  • 2.1 Khấu hao tài sản cố định vô hình (Amortization)
   • 2.1.1 Định nghĩa
   • 2.1.2 Ý nghĩa
  • 2.2 Khấu hao tài sản cố định hữu hình (Depreciation)
   • 2.2.1 Định nghĩa
   • 2.2.2 Ý nghĩa
  • 2.3 Sự khác biệt giữa Amortization và Depreciation
 • 3 Sự hao cạn (Depletion) là gì?
 • 4 Kết luận

Khấu hao (Amortization) là gì?

Khấu hao (tên tiếng Anh là Amortization hoặc Depreciation) là việc định giá, tính toán, phân bổ một cách có hệ thống giá trị của tài sản do sự hao mòn tài sản sau một khoảng thời gian sử dụng. Khấu hao tài sản cố định được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh trong suốt thời gian sử dụng tài sản cố định.

Khấu hao tài sản cố định liên quan trực tiếp đến việc hao mòn tài sản cố định. Cụ thể là sự giảm dần về giá trị sử dụng do hoạt động tham gia vào quá trình sản xuất và kinh doanh. Hoặc do hao mòn tự nhiên hay do những tiến bộ khoa học kỹ thuật về công nghệ. Các tài sản cố định thường được tính vào khấu hao bao gồm: Máy móc, đồ nội thất, thiết bị văn phòng, …

Khấu hao (Amortization) là gì? Phân biệt Amortization và Depreciation (1)

Khấu hao thường đề cập đến quá trình ghi giảm giá trị của một khoản vay hoặc một tài sản vô hình. Các lịch trình phân bổ được sử dụng bởi các bên cho vay, chẳng hạn như các tổ chức tài chính, để trình bày một lịch trình hoàn trả khoản vay dựa trên một ngày đáo hạn cụ thể. Các khoản phân bổ vô hình được phân bổ (chi phí) theo thời gian giúp ràng buộc chi phí của tài sản với doanh thu do tài sản tạo ra theo nguyên tắc phù hợp của các nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung (GAAP).

Thay vì ghi lại toàn bộ nguyên giá của tài sản trên bảng cân đối kế toán, doanh nghiệp ghi một phần nguyên giá của tài sản trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong mỗi kỳ kế toán cho vòng đời của tài sản. Doanh nghiệp chỉ ghi lại nguyên giá tài sản vô hình trong phần tài sản của bảng cân đối kế toán khi doanh nghiệp mua nó từ một bên khác và tài sản đó có thời hạn sử dụng hữu hạn. Phương pháp để tính giá trị của từng phần được phân bổ trên phần tài sản của bảng cân đối kế toán cho tài sản vô hình được gọi là khấu hao.

Chi phí khấu hao hàng năm của tài sản vô hình làm giảm giá trị của nó trên bảng cân đối kế toán và do đó làm giảm tổng tài sản trong phần tài sản của bảng cân đối kế toán. Điều này xảy ra cho đến khi kết thúc vòng đời hữu ích của tài sản vô hình.

Ví dụ: nếu một tài sản vô hình có thời gian hữu dụng là ba năm và chi phí khấu hao hàng năm là 300 đô la, thì giá trị của nó trên bảng cân đối kế toán sẽ giảm đi 300 đô la mỗi năm trong ba năm, điều này sẽ làm giảm tổng tài sản đi 300 đô la mỗi năm.

Xem thêm:

 • Hợp đồng Repo là gì? Rủi ro như thế nào?
 • ICO là gì? Có nên đầu tư ICO không?

Phân biệt Amortization và Depreciation

Trong tiếng Anh, cả hai khái niệm Amortization và Depreciation đều là khấu hao. Điểm khác biệt chính giữa chúng liên quan đến việc loại tài sản nào đang được khấu hao. Dưới đây là sự khác nhau giữa hai khái niệm này.

Khấu hao (Amortization) là gì? Phân biệt Amortization và Depreciation (2)

Khấu hao tài sản cố định vô hình (Amortization)

Định nghĩa

Khấu hao tài sản cố định vô hình (Amortization) là phương pháp phân bổ dần chi phí sử dụng tài sản trong suốt vòng đời của tài sản đó. Tài sản cố định vô hình là loại tài sản không phải tài sản hiện vật (physical assets).

Những ví dụ về tài sản cố định vô hình được khấu hao theo phương pháp này là:

 • Bằng sáng chế và thương hiệu
 • Thỏa thuận nhượng quyền
 • Các công thức độc quyền, bản quyền
 • Chi phí phát hành trái phiếu tăng vốn
 • Chi phí tổ chức, chi phí khai lập

Ý nghĩa

Không giống như khấu hao tài sản cố định hữu hình, khấu hao tài sản cố định vô hình thường được phân bổ theo phương pháp khấu hao đường thẳng. Nghĩa là qua mỗi giai đoạn trong vòng đời sử dụng của tài sản, một khoản chi phí bằng nhau sẽ được khấu trừ. Ngoài ra, những tài sản cố định vô hình được khấu hao thường sẽ không có giá trị bán lại hay giá trị còn lại giống như khi khấu hao tài sản cố định hữu hình.

Khấu hao tài sản cố định hữu hình (Depreciation)

Định nghĩa

Khấu hao tài sản cố định hữu hình (Depreciation) là phương pháp phân bổ chi phí của một tài sản cố định trong suốt vòng đời sử dụng của tài sản đó. TSCĐ hữu hình theo định nghĩa của Chuẩn mực kế toán số 03 là những tài sản có hình thái vật chất do doanh nghiệp nắm giữ để sử dụng Tài sản cố định hữu hình hiểu nôm na là những loại tài sản có hình thái vật chất, có thể cầm nắm được, có thể sử dụng trong quá trình hoạt động hay sản xuất của công ty.

Khấu hao (Amortization) là gì? Phân biệt Amortization và Depreciation (3)

Có thể bạn quan tâm:

 • Hình ảnh thương hiệu là gì? Ý nghĩa như thế nào?
 • Hành vi khách hàng là gì? Phân tích ra sao?

Một vài ví dụ về những tài sản cố định hữu hình thường được khấu hao là:

 • Nhà cửa
 • Trang thiết bị
 • Nội thất văn phòng
 • Xe cộ
 • Đất đai
 • Máy móc

Ý nghĩa

Vì tài sản cố định hữu hình thường có một giá trị còn lại ở cuối vòng đời sử dụng, cho nên phương pháp khấu hao tài sản cố định hữu hình được tính bằng cách lấy chi phí ban đầu của tài sản đó trừ đi chi phí còn lại (hoặc chi phí bán lại).

Một sự khác biệt nữa là khấu hao tài sản cố định hữu hình được phân bổ đều qua hằng năm dựa theo vòng đời dự kiến của tài sản đó. Nói cách khác, khoản chi phí khấu hao hàng năm là một khoản giảm trừ thuế cho doanh nghiệp đến khi hết vòng đời sử dụng dự kiến của tài sản đó.

Ví dụ: Một tòa nhà văn phòng có thể được sử dụng nhiều năm trước khi ngừng hoạt động và bị bán đi. Chi phí sử dụng tòa nhà đó được chia đều ra theo số năm sử dụng dự kiến của nó, và từng phần của chi phí đó sẽ được hạch toán vào mỗi năm.

Khấu hao (Amortization) là gì? Phân biệt Amortization và Depreciation (4)

Một số tài sản cố định hữu hình có thể được khấu hao theo phương pháp khấu hao nhanh, nghĩa là một phần lớn giá trị tài sản sẽ được phân bổ vào những năm đầu tiên sử dụng. Ví dụ, xe cộ thường được khấu hao bằng phương pháp khấu hao nhanh.

Thông thường, các tài sản hữu hình sẽ có một số giá trị sau khi kết thúc vòng đời ước tính của chúng. Đây được gọi là giá trị còn lại hoặc giá trị bán lại của tài sản, được trừ vào nguyên giá của tài sản. Các công ty thường khấu trừ số tiền khấu hao đã sử dụng trong suốt thời gian hữu dụng của tài sản.

Có một số phương pháp được sử dụng để xác định giá trị khấu hao của một vật hữu hình theo thời gian. Bao gồm:

 • Phương pháp đường thẳng: Phương pháp khấu hao phổ biến nhất được sử dụng để chia đều khấu hao của tài sản theo thời gian.
 • Số dư giảm dần: Phương pháp kế toán tăng tốc cho biết giá trị hao mòn giảm đi như thế nào khi sử dụng tài sản cố định.
 • Số dư giảm dần hai lần: Một phương pháp khấu hao nhanh khác trong đó giá trị của tài sản giảm giá với tốc độ gấp đôi so với phương pháp đường thẳng.
 • Đơn vị sản xuất: Phương pháp khấu hao này tính theo số lượng đơn vị mà một tài sản sản xuất ra thay vì tập trung vào số năm sử dụng của nó.
 • Tổng năm chữ số: Một cách khác để tính khấu hao nhanh cho một tài sản dựa vào nguyên giá, giá trị còn lại và số năm sử dụng hữu ích của tài sản đó.

Sự khác biệt giữa Amortization và Depreciation

Amortization và Depreciation vừa là phương pháp tính tài sản kinh doanh theo thời gian. Tuy nhiên, có một số điểm khác biệt giữa cả hai thuật ngữ, mặc dù một trong những điểm khác biệt chính nằm ở việc chúng được sử dụng để chi tiêu tài sản hữu hình hay vô hình. Những khác biệt chính khác bao gồm:

Đặc điểm

Depreciation

Amortization

Khái niệm

Là một kỹ thuật được sử dụng để đo lường sự giảm giá trị của tài sản do tuổi tác, hao mòn hoặc bất kỳ lý do kỹ thuật nào khác.

Là phương pháp phân bổ số khấu hao trong thời gian sử dụng của TSCĐ vô hình.

Tài sản áp dụng

Được áp dụng đối với tài sản hữu hình không tồn tại như máy móc, phương tiện, máy tính, …

Áp dụng với tài sản vô hình không hiện tại như bản quyền, bằng sáng chế, thiện chí, …

Giá trị đối với tài sản

Là giá trị tận dụng của một vật hữu hình

Không có giá trị

Phương pháp áp dụng

Phương pháp đường thẳng hoặc phương pháp khấu hao nhanh,

Phương pháp đường thẳng.

Sự hao cạn (Depletion) là gì?

Sự hao cạn (tiếng Anh là Depletion) là một cách khác để hạch toán chi phí của tài sản kinh doanh. Phương pháp này liên quan đến việc phân bổ chi phí sử dụng tài nguyên thiên nhiên theo thời gian.

Khấu hao (Amortization) là gì? Phân biệt Amortization và Depreciation (5)

Ví dụ, một giếng dầu thường sẽ có thời gian khai thác hữu hạn trước khi cạn kiệt. Vì vậy, chi phí thiết lập giếng dầu sẽ được phân bổ đều trong thời gian sử dụng ước tính của giếng dầu.

Khấu hao tài sản cố định hữu hình, khấu hao tài sản cố định vô hình và sự hao cạn là ba dạng chi phí phi tiền mặt vì không cần phải chi tiêu tiền mặt để hạch toán những chi phí này. Cũng cần lưu ý rằng tại một vài quốc gia, ví dụ như Canada, khái niệm Amortization và Depreciation có thể được sử dụng thay thế cho nhau để chỉ cả tài sản vô hình và tài sản hữu hình.

Kết luận

Khấu hao là một phần quan trọng trong hồ sơ kế toán giúp các công ty duy trì báo cáo thu nhập và cân và bảng cân đối kế toán hợp lý với lợi nhuận phù hợp được ghi nhận. Hy vọng qua bài viết trên, các bạn đã hiểu thế nào là khấu hao cũng như cách để phân biệt được hai khái niệm liên quan đến khấu hao là Amortization và Depreciation.

Thông tin được biên tập bởi taichinh24h.com.vn

Tài Chính 24h cập nhật Giá vàng – Tỷ giá Ngoại tệ – Lãi suất – Cung cấp kiến thức về Tài chính, Forex, Chứng khoán. Với đội ngũ content có nhiều năm kinh nghiệm hy vọng sẽ mang lại cho bạn những bài viết chất lượng.

Khấu hao (Amortization) là gì? Phân biệt Amortization và Depreciation (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Aron Pacocha

Last Updated:

Views: 6097

Rating: 4.8 / 5 (48 voted)

Reviews: 95% of readers found this page helpful

Author information

Name: Aron Pacocha

Birthday: 1999-08-12

Address: 3808 Moen Corner, Gorczanyport, FL 67364-2074

Phone: +393457723392

Job: Retail Consultant

Hobby: Jewelry making, Cooking, Gaming, Reading, Juggling, Cabaret, Origami

Introduction: My name is Aron Pacocha, I am a happy, tasty, innocent, proud, talented, courageous, magnificent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.